...
آقای نجفی آقای نجفی مدیریت مدرسه
آقای نجفی مدیریت مدرسه جزئیات پروفایل
آقای مزینانی آقای مزینانی معاونت آموزشی
آقای مزینانی معاونت آموزشی جزئیات پروفایل
آقای عادل خانی آقای عادل خانی معاونت پایه دوازدهم
آقای عادل خانی معاونت پایه دوازدهم جزئیات پروفایل
آقای آرمیون آقای آرمیون مشاور پایه دوازدهم
آقای آرمیون مشاور پایه دوازدهم جزئیات پروفایل
آقای رضایی آقای رضایی معاونت پایه یازدهم
آقای رضایی معاونت پایه یازدهم جزئیات پروفایل
آقای محمودی آقای محمودی معاونت پایه دهم
آقای محمودی معاونت پایه دهم جزئیات پروفایل
آقای رنجبر آقای رنجبر معاونت اجرایی
آقای رنجبر معاونت اجرایی جزئیات پروفایل
آقای اسماعیلی آقای اسماعیلی معاونت پرورشی
آقای اسماعیلی معاونت پرورشی جزئیات پروفایل
آقای ورمزیار آقای ورمزیار فنی و تاسیسات
آقای ورمزیار فنی و تاسیسات جزئیات پروفایل
; });